Monthly Archives: November 2019

การเติบโตของเศรษฐกิจ ธุรกิจออนไลน์ ปี 2019

ปี พ.ศ. 2562 เป็นอีกปีหนึ่งที่ประชาชนคนไทยทุกคน จำเป็นต้องวางแผนพร้อมเตรียมตัวให้เข้มแข็ง อันเนื่องมาจากทั้งเหตุผลปัจจัยภายนอกและภายในประเทศต่างรุมล้อมเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยภายนอกประเทศไม่อาจควบคุมได้ ซึ่งเข้ามามีผลกระทบอย่างรุนแรงมา จนกระทั่งขยายไปสู่ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ของประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ‘Trade War’ ซึ่งเป็นปัจจัยขนาดใหญ่สุด ในการรั้งเศรษฐกิจของไทยรวมทั้งในระดับโลก ปัญหาใหญ่ 2 ประเทศผู้นำ จีน-สหรัฐฯ ส่งผลกระทบต่อไทยด้วย สำหรับ ‘Trade War’ คือ การหาทางออกของมหาอำนาจทั้ง 2 ชาติยักษ์ใหญ่ เพื่อขยายตลาดออกไปสู่ต่างประเทศให้กว้างไกลมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศจีน เพราะเมื่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภายในประเทศมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงทำให้จีนต้องขยายการค้าไปยังต่างประเทศ ทางด้านสหรัฐฯเอง ก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องขยายการค้าออกสู่ต่างประเทศเช่นเดียวกัน เพื่อแก้วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของตน นอกจากนี้ยังรวมถึงสถานการณ์ที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้น จึงทำให้สินค้าจากประเทศจีนมีราคาถูกลงมาก ส่งผลต่อเป็นลูกโซ่ ทำให้งบดุลการค้าของสหรัฐฯ ลดลง เพราะฉะนั้นทางสหรัฐฯ จึงจำเป็นต้องแก้เกมอีกครั้ง ด้วยการใช้มาตรการทางด้านภาษีนำเข้ามาใช้ เพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าของจีนเข้ามาสู่ตลาดสหรัฐฯ มากจนเกินไป จึงเกิดสภาวะตึงเครียด อุตสาหกรรมดาวเด่นอันน่าจับตามอง ปี 62 ‘e-Commerce’ สำหรับในปี พ.ศ. 2562 ธุรกิจที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วจนกระทั่งกลายเป็นการเจริญเติบโตสวนกระแส มีอยู่ […]

Read More