Monthly Archives: February 2018

นักเศรษฐศาสตร์อาชีพที่ช่วยขับเคลื่อนแนวคิดของประเทศนักเศรษฐศาสตร์อาชีพที่ช่วยขับเคลื่อนแนวคิดของประเทศ

เศรษฐศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยการทางจัดสรรทรัพยากรซึ่งมีอยู่อย่างจำกัด ด้วยวิธีอันมีประสิทธิภาพที่สุด เพื่อนำมาตอบสนองต่อความต้องการของคนในสังคม เป็นวิชาอันเกี่ยวข้องกับกิจกรรมพื้นฐานของมนุษย์ก็ ได้แก่ การผลิต , การบริโภค  , การแลกเปลี่ยน ฯลฯ โดยหน้าจุดประสงค์ของเศรษฐศาสตร์ก็คือ การจะต้องทำความเข้าใจในพฤติกรรมเหล่านี้ พร้อมหาชุดคำอธิบายอย่างมีเหตุผล เนื่องจากการทำความเข้าใจในพฤติกรรมหรือปรากฏการณ์นั้นๆ ย่อมจะทำให้นักเศรษฐศาสตร์สามารถหานโยบายเหมาะสมสำหรับสถานการณ์นั้นๆได้นั่นเอง การทำงานของอาชีพนี้ ได้แก่ ผู้ทำการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นำหลักเศรษฐศาสตร์มาใช้ในงานอัน เกี่ยวกับที่มาของรายได้ รายจ่าย การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ การผลิต การบริโภคสินค้าและบริการ รวมถึงการพัฒนาทฤษฎีต่างๆ โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเป็นหลัก วางแผนงานเพื่อ ส่งเสริม พัฒนา และแก้ปัญหาเศรษฐกิจ การวางแผนงานด้านการเงิน ,  การคลัง , ภาษีอากร , เกษตรกรรม,  อุตสาหกรรม,  การค้า, แรงงาน นักเศรษฐศาสตร์อาชีพที่ช่วยขับเคลื่อนแนวคิดของประเทศ นักเศรษฐศาสตร์ เป็นผู้ศึกษา , วิเคราะห์ , วิจัย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ซึ่งเกี่ยวกับการผลิต […]

Read More

คอรัปชั่นปัญหาที่เกาะกินประเทศไทยมาอย่างยาวนาน

สังคมไทยเปรียบเสมือนเหรียญ 2 ด้าน ด้านหนึ่งเต็มไปด้วยวัฒนธรรมอันดีงาม ผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มไปด้วยความเอื้ออาทร แต่อีกด้านของเหรียญ สังคมไทยเองก็มีอีกหลายปัญหา ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาเศรษฐกิจ , ปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น แต่มีปัญหาหนึ่งซึ่งเป็นเหมือนกับมะเร็งที่ค่อยๆกัดกินประเทศชาติให้อ่อนแอลงทีล่ะนิด นั่นก็คือปัญหาการคอรัปชั่น หากพูดถึงปัญหาการคอรัปชั่นนี้นับว่า เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่มีความเกี่ยวพันกับชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมากทีเดียว ส่วนต้นเหตุที่ทำให้เกิดการ คอรัปชั่น ล้วนเกิดมาจากหลายประการ ด้วยกัน เช่น การขัดกันของผลประโยชน์ , การทุจริตโดยนโยบาย  เป็นต้น เหตุใดประเทศไทยถึงมีปัญหาคอร์รัปชั่นมาก  คำตอบก็คือ การให้ชนชั้นนำเพียงกลุ่มเล็กๆ เข้าไปมีอำนาจทางเศรษฐกิจการเมือง จนเกิดการครอบงำข้อมูลข่าวสาร ทำให้ประชาชนถูกครอบงำจากความคิดนี้  คือ ให้ทำเห็นว่าคอรัปชั่นเป็นเรื่องปกติในสังคมไทยซึ่งไม่มีทางแก้ได้ นกจากนี้ประชาชนบางส่วนก็มีความคิดว่า “ ในเมื่อทุกรัฐบาลก็เข้ามาคอรรัปชั่นอยู่แล้ว  ถ้ารัฐบาลนี้จะคอรัปชั่นบ้างก็ไม่เป็นไร แต่ขอให้ทำงานเก่ง ช่วยทำให้เศรษฐกิจของประเทศมีความเจริญก้าวหน้า ก็ยังดีกว่ารัฐบาลที่ทำงานไม่เป็นแถมคอรัปชั่นอีก ” คอร์รัปชั่นไม่ใช่เรื่องของมนุษย์ที่เห็นแก่ตัวเท่านั้น แต่ยังมีสาเหตุมาจากปัญหาการบริหารจัดการทางการเมือง ที่เอื้อให้ชนชั้นนำกลุ่มน้อยมีอำนาจมาก โดยไม่มีการตรวจสอบหรือถ่วงดุลอย่างเหมาะสม แนวทางแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่น ปฎิรูปการศึกษาของประชาชนทั้งประเทศ ให้เกิดความฉลาดทั้งทางด้านปัญญา อารมณ์และจิตสำนึก รู้จักการคิดในเชิงวิเคราะห์ด้วยตัวเอง เข้าใจปัญหาทางด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมอย่างเป็นระบบองค์รวม แทนที่จะใช้วิธีเรียนรู้แบบท่องจำ โดยไม่อาจแก้ไขต้นตอของปัญหาได้อย่างแท้จริง ส่งเสริมให้การศึกษาเรื่องสิทธิหน้าที่ของพลเมือง […]

Read More

ความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับจีนในด้านเศรษฐกิจ

ไทยกับจีน มีความผูกพันกันมาอย่างยาวนานนับแต่ครั้งสมัยโบราณ หากย้อนไปในถึงสมัยจักรพรรดิฮั่นอู่ตี้ของจีน ได้มีการบันทึกประวัติศาสตร์ซึ่งเกี่ยวข้องกับชาวไทยอย่างเห็นเด่นชัด คือ ความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรสุโขทัยกับจีน ในตอนนั้นได้มีการติดต่อค้าขายระหว่างกัน ในตอนนั้นเองไทยได้รับเทคโนโลยีที่เรียกว่า ‘ เครื่องปั้นดินเผา ’มาจากจีน ส่วนความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างไทยกับจีน น่าจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ด้วย เพราะมีการอพยพของชาวจีนในสมัยสงครามของราชวงศ์หยวน นับจากนั้นมาไทยและจีนก็ได้มีการติดต่อค้าขายกันมาตลอด นอกจากนี้ยังมีชาวจีนจำนวนมากเข้ามาตั้งรกรากในประเทศไทย โดยเฉพาะในช่วงสงครามโลก ในปี 1930-1950 มีชาวจีนจำนวนมากจากมณฑลทางใต้ของจีน หลบหนีตายจากภัยสงคราม เข้ามาลงหลักปักฐานสร้างชีวิตใหม่ในประเทศไทย ต่อมาจากในยุคสงครามเย็นจะทำให้ไทยกับจีนขาดกันไปในระยะหนึ่ง แต่สุดท้ายแล้วจากปัญหาดังกล่าว ก็ไม่อาจตัดความสัมพันธ์ซึ่งมีอยู่อย่างแนบแน่นตั้งแต่ครั้งอดีตกาลได้   หลังจากที่ทั้ง 2 ประเทศสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2518 เป็นต้นมา ความสัมพันธ์จึงได้เกิดความพัฒนาอย่างรวดเร็ว หลังจากทศวรรษแรกของการสถาปนาความสัมพันธ์ ยิ่งทำให้เป็นการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันมากขึ้น จึงทำให้ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการค้า  กลายเป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญต่อความสัมพันธ์อย่างยิ่ง โดยเฉพาะหลังจากจีนได้เริ่มดำเนินนโยบายเปิดประเทศ รวมทั้งก่อการปฏิรูปเศรษฐกิจ จากการนำของนายเติ้ง เสี่ยวผิง ในปี 1978 ทำให้ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน ได้พัฒนาขึ้น พร้อมขยายตัวอย่างรวดเร็ว ส่วนด้านการค้า มูลค่าการค้าระหว่างไทย-จีน เพิ่มขึ้นจากปีแรกที่สถาปนา เป็นจำนวน 25 ล้านเหรียญสหรัฐ นอกจากนี้ไทยยังเป็นประเทศแรกๆ ที่เข้าไปลงทุนในจีน […]

Read More