รูปแบบระบบเศรษฐกิจมีกี่ประเภท อะไรบ้าง

 

ระบบเศรษฐกิจคือวิธีการที่แต่ละประเทศเลือกนำมาใช้ในการบริหารจัดการเศรษฐกิจของประเทศตัวเองให้เป็นไปตามกลไกที่วางแผนเอาไว้ โดยรูปแบบของเศรษฐกิจแต่ละระบบก็จะมีความแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับว่าประเทศไหนจะนิยมเลือกใช้ระบบเศรษฐกิจแบบใดเพื่อที่จะทำให้ประเทศของพวกเขาพัฒนาต่อไปได้ ซึ่งปกติแล้วระบบเศรษฐกิจจะถูกแบ่งออกด้วยกันเป็น 4 ประเภท ใหญ่ๆ โดยแต่ละประเภทก็จะมีรายละเอียดในการบริหาจัดการแตกต่างกันออกไป ดังนี้

  1. ระบบเศรษฐกิจเสรีหรือทุนนิยม – ระบบนี้เอกชนจะเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต มีสิทธิเสรีภาพในการดำเนินการเกี่ยวกับเศรษฐกิจอย่างเต็มที่โดยที่ทางรัฐบาลเองจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือแทรกแซงใดๆ ทั้งสิ้น ทว่าทางรัฐเองจะคอยช่วยเหลือในด้านของการพัฒนาเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เอกชนจะเป็นผู้ตัดสินใจในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจ ส่วนมากมักจะใช้ระบบราคาและกลไกตลาดเป็นตัวตัดสินใจว่าควรจะผลิตอะไร ซึ่งราคาจะเป็นตัวกำหนดสำคัญ ทำให้มีการแข่งขันกันสูงแต่เป็นไปอย่างเสรี ส่วนราคาที่เกิดก็มาจากอุปสงค์และอุปทาน
  2. ระบบเศรษฐกิจสังคมนิยมหรือแบบวางแผน – รัฐจะเข้าไปทำหน้าควบคุมการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพื่อต้องการที่จะให้เกิดความยุติธรรมสำหรับการกระจายผลผลิตแก่ประชาชน นอกจากนี้รัฐบาลเองยังเป็นผู้ที่ตัดสินใจแก้ปัญหาเศรษฐกิจพื้นฐานที่เกิดขึ้นด้วย ส่วนมากรัฐบาลจะเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตเกือบทั้งหมด แต่ทว่าเอกชนเองก็ยังมีสิทธิ์ในการครอบครองทรัพย์สินบางส่วนที่เป็นส่วนตัว อาทิ บ้านพัก ถือว่าเป็นระบบเศรษฐกิจที่รัฐบาลค่อนข้างจะมีอำนาจเบ็ดเสร็จในการบริหารเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก
  3. ระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์ – ระบบเศรษฐกิจแบบนี้รัฐจะเป็นผู้ควบคุมดูแลทั้งหมดทุกๆ เรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ การเมือง รัฐคือผู้ที่เป็นคนควบคุมปัจจัยการผลิตทั้งหมด จะเป็นผู้กำหนดในการตัดสินใจทุกเรื่อง จะเป็นระบบที่ตรงกันข้ามกับแบบทุนนิยมอย่างสิ้นเชิง รัฐคือผู้ครอบครองระบบเศรษฐกิจทั้งหมด เป็นผู้กำหนดว่าควรผลิตสินค้าอะไร อย่างไร เพื่ออะไร เอกชนเองจะไม่มีสิทธิ์ในการครอบครองใดๆ ทั้งสิ้น แม้แต่ของส่วนตัวของตัวเองทั้งหมดคือของรัฐบาลที่เป็นผู้จัดการ
  4. ระบบเศรษฐกิจแบบผสม – คือระบบที่มีการเอาเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและสังคมนิยมเข้าไว้ด้วยกัน โดยเลือกเอาเฉพาะจุดเด่นของทั้ง 2 แบบมาใช้งาน บางครั้งก็มักถูกเรียกว่า ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมใหม่ รัฐบาลกับเอกชนต่างก็มีความรับผิดชอบร่วมกันสำหรับการตัดสินใจด้านต่างๆ ของระบบเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการผลิตอะไร อย่างไร ปริมาณแค่ไหน รัฐบาลจะทำการวางแผนเศรษฐกิจในบางเรื่อง แต่เอกชนจะเป็นผู้ที่ดำเนินการทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจเสียเป็นส่วนใหญ่โดยอาศัยในเรื่องของกลไกทางด้านราคาเป็นตัวชี้วัดสำหรับการสร้างเศรษฐกิจ

About the Author: admin