นักเศรษฐศาสตร์อาชีพที่ช่วยขับเคลื่อนแนวคิดของประเทศนักเศรษฐศาสตร์อาชีพที่ช่วยขับเคลื่อนแนวคิดของประเทศ

เศรษฐศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยการทางจัดสรรทรัพยากรซึ่งมีอยู่อย่างจำกัด ด้วยวิธีอันมีประสิทธิภาพที่สุด เพื่อนำมาตอบสนองต่อความต้องการของคนในสังคม เป็นวิชาอันเกี่ยวข้องกับกิจกรรมพื้นฐานของมนุษย์ก็ ได้แก่ การผลิต , การบริโภค  , การแลกเปลี่ยน ฯลฯ โดยหน้าจุดประสงค์ของเศรษฐศาสตร์ก็คือ การจะต้องทำความเข้าใจในพฤติกรรมเหล่านี้ พร้อมหาชุดคำอธิบายอย่างมีเหตุผล เนื่องจากการทำความเข้าใจในพฤติกรรมหรือปรากฏการณ์นั้นๆ ย่อมจะทำให้นักเศรษฐศาสตร์สามารถหานโยบายเหมาะสมสำหรับสถานการณ์นั้นๆได้นั่นเอง

การทำงานของอาชีพนี้ ได้แก่ ผู้ทำการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นำหลักเศรษฐศาสตร์มาใช้ในงานอัน เกี่ยวกับที่มาของรายได้ รายจ่าย การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ การผลิต การบริโภคสินค้าและบริการ รวมถึงการพัฒนาทฤษฎีต่างๆ โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเป็นหลัก วางแผนงานเพื่อ ส่งเสริม พัฒนา และแก้ปัญหาเศรษฐกิจ การวางแผนงานด้านการเงิน ,  การคลัง , ภาษีอากร , เกษตรกรรม,  อุตสาหกรรม,  การค้า, แรงงาน

นักเศรษฐศาสตร์อาชีพที่ช่วยขับเคลื่อนแนวคิดของประเทศ

  • นักเศรษฐศาสตร์ เป็นผู้ศึกษา , วิเคราะห์ , วิจัย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ซึ่งเกี่ยวกับการผลิต ,  จำหน่ายสินค้า , บริหารการลงทุน
  • นักเศรษฐศาสตร์ ต้องศึกษาวิธีอันเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ รวมทั้งจัดหาสิ่งต่างๆมาบำบัด ความต้องการของมนุษย์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์หลายชนิด , ที่อยู่อาศัย , การบริการ ตลอดจนการศึกษาในอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
  • นักเศรษฐศาสตร์ เป็นผู้ค้นหาวิธี , เก็บรวบรวม , วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ , ข้อมูลทางเศรษฐกิจ และตีความข้อมูล
  • นักเศรษฐศาสตร์ ให้คำปรึกษา แก่หน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะทั้งของเอกชนหรือรัฐบาล เช่น วิธีเพิ่มประสิทธิภาพของการทำการตลาด หรือ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเงิน เป็นต้น
  • นักเศรษฐศาสตร์ ทำการศึกษา , วิเคราะห์ , เก็บรวบรวมข้อมูล ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนซึ่งเกี่ยวข้องกับที่มาของรายได้ , รายจ่าย , การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ , การผลิต , พัฒนา , แก้ปัญหาเศรษฐกิจ

อาชีพสำหรับนักเศรษฐศาสตร์

นักเศรษฐศาสตร์ ประกอบอาชีพได้หลายประเภท  เช่น เข้าไปทำงานในหน่วยงานของราชการ ,  รัฐวิสาหกิจ , สถาบันการเงินเอกชน ,  บริษัท , ห้างร้านต่างๆ สามารถได้รับการเลื่อนตำแหน่งจนถึงตำแหน่งหัวหน้างานได้ หรือจะเป็น หัวหน้าฝ่าย , ผู้จัดการฝ่าย ,  ผู้อำนวยการ , ผู้จัดการใหญ่ สำหรับการทำงานกับรัฐ ถ้ามีการศึกษาในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี บวกกับมีประสบการณ์   รวมทั้งมีทักษะในการบริหารงาน นักเศรษฐศาสตร์คนนั้นจะสามารถเลื่อนตำแหน่งไปจนถึงระดับผู้บริหารสูงสุดในหน่วยงานนั้นๆ ได้เลย  แต่สำหรับผู้ที่ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ สามารถเลื่อนตำแหน่งงานในระดับสูงขึ้น ได้อย่างก้าวกระโดด นอกจากนี้ยังเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย

About the Author: admin