คอรัปชั่นปัญหาที่เกาะกินประเทศไทยมาอย่างยาวนาน

สังคมไทยเปรียบเสมือนเหรียญ 2 ด้าน ด้านหนึ่งเต็มไปด้วยวัฒนธรรมอันดีงาม ผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มไปด้วยความเอื้ออาทร แต่อีกด้านของเหรียญ สังคมไทยเองก็มีอีกหลายปัญหา ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาเศรษฐกิจ , ปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น แต่มีปัญหาหนึ่งซึ่งเป็นเหมือนกับมะเร็งที่ค่อยๆกัดกินประเทศชาติให้อ่อนแอลงทีล่ะนิด นั่นก็คือปัญหาการคอรัปชั่น

หากพูดถึงปัญหาการคอรัปชั่นนี้นับว่า เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่มีความเกี่ยวพันกับชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมากทีเดียว ส่วนต้นเหตุที่ทำให้เกิดการ คอรัปชั่น ล้วนเกิดมาจากหลายประการ ด้วยกัน เช่น การขัดกันของผลประโยชน์ , การทุจริตโดยนโยบาย  เป็นต้น

เหตุใดประเทศไทยถึงมีปัญหาคอร์รัปชั่นมาก  คำตอบก็คือ การให้ชนชั้นนำเพียงกลุ่มเล็กๆ เข้าไปมีอำนาจทางเศรษฐกิจการเมือง จนเกิดการครอบงำข้อมูลข่าวสาร ทำให้ประชาชนถูกครอบงำจากความคิดนี้  คือ ให้ทำเห็นว่าคอรัปชั่นเป็นเรื่องปกติในสังคมไทยซึ่งไม่มีทางแก้ได้ นกจากนี้ประชาชนบางส่วนก็มีความคิดว่า “ ในเมื่อทุกรัฐบาลก็เข้ามาคอรรัปชั่นอยู่แล้ว  ถ้ารัฐบาลนี้จะคอรัปชั่นบ้างก็ไม่เป็นไร แต่ขอให้ทำงานเก่ง ช่วยทำให้เศรษฐกิจของประเทศมีความเจริญก้าวหน้า ก็ยังดีกว่ารัฐบาลที่ทำงานไม่เป็นแถมคอรัปชั่นอีก ”

คอร์รัปชั่นไม่ใช่เรื่องของมนุษย์ที่เห็นแก่ตัวเท่านั้น แต่ยังมีสาเหตุมาจากปัญหาการบริหารจัดการทางการเมือง ที่เอื้อให้ชนชั้นนำกลุ่มน้อยมีอำนาจมาก โดยไม่มีการตรวจสอบหรือถ่วงดุลอย่างเหมาะสม

แนวทางแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่น

  • ปฎิรูปการศึกษาของประชาชนทั้งประเทศ ให้เกิดความฉลาดทั้งทางด้านปัญญา อารมณ์และจิตสำนึก รู้จักการคิดในเชิงวิเคราะห์ด้วยตัวเอง เข้าใจปัญหาทางด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมอย่างเป็นระบบองค์รวม แทนที่จะใช้วิธีเรียนรู้แบบท่องจำ โดยไม่อาจแก้ไขต้นตอของปัญหาได้อย่างแท้จริง
  • ส่งเสริมให้การศึกษาเรื่องสิทธิหน้าที่ของพลเมือง ทำให้ประชาชนรู้ตัวว่าในระบอบประชาธิปไตย ประชาชนเป็นเจ้าของทรัพยากรของประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ป่าไม้ แหล่งน้ำ แร่ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งคลื่นความถี่วิทยุโทรทัศน์ และอื่นๆ เพราะประชาชนทุกคนเป็นผู้เสียภาษี ซึ่งนำเงินไปใช้ในลงกับประมาณโครงการต่างๆของรัฐ
  • ปฏิรูปทางการเมือง ให้เป็นระบอบประชาธิปไตยแบบให้ประชาชนมีส่วนร่วม มากกว่าแค่การใช้สิทธิเลือกตั้ง เช่น ประชาชนสามารถตั้งพรรคการเมือง หรือองค์กรภาคประชาชน โดยได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล , ประชาชนมีสิทธิใช้สื่อมวลชน , ประชาชนมีสิทธิและอำนาจในการจัดตั้งองค์กรอิสระอย่างเป็นกลาง ,  มีความสามารถในการตรวจสอบนักการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นต้น
  • ปฎิรูปองค์กรการปราบปรามการทุจริต เช่น ปปช.ให้กลายเป็นองค์กรอิสระซึ่งคัดเลือก แต่คนดีและคนเก่งเข้ามาทำงานโดยให้เงินเดือนสูง มีงบสนับสนุน มีเครื่องมือในการตรวจสอบอย่างเต็มที่ รวมทั้งมีการแก้ไขกฎหมายให้อำนาจ ปปช. เพิ่มขึ้น

About the Author: admin