Category Archives: Uncategorized

นักเศรษฐศาสตร์อาชีพที่ช่วยขับเคลื่อนแนวคิดของประเทศนักเศรษฐศาสตร์อาชีพที่ช่วยขับเคลื่อนแนวคิดของประเทศ

เศรษฐศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยการทางจัดสรรทรัพยากรซึ่งมีอยู่อย่างจำกัด ด้วยวิธีอันมีประสิทธิภาพที่สุด เพื่อนำมาตอบสนองต่อความต้องการของคนในสังคม เป็นวิชาอันเกี่ยวข้องกับกิจกรรมพื้นฐานของมนุษย์ก็ ได้แก่ การผลิต , การบริโภค  , การแลกเปลี่ยน ฯลฯ โดยหน้าจุดประสงค์ของเศรษฐศาสตร์ก็คือ การจะต้องทำความเข้าใจในพฤติกรรมเหล่านี้ พร้อมหาชุดคำอธิบายอย่างมีเหตุผล เนื่องจากการทำความเข้าใจในพฤติกรรมหรือปรากฏการณ์นั้นๆ ย่อมจะทำให้นักเศรษฐศาสตร์สามารถหานโยบายเหมาะสมสำหรับสถานการณ์นั้นๆได้นั่นเอง การทำงานของอาชีพนี้ ได้แก่ ผู้ทำการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นำหลักเศรษฐศาสตร์มาใช้ในงานอัน เกี่ยวกับที่มาของรายได้ รายจ่าย การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ การผลิต การบริโภคสินค้าและบริการ รวมถึงการพัฒนาทฤษฎีต่างๆ โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเป็นหลัก วางแผนงานเพื่อ ส่งเสริม พัฒนา และแก้ปัญหาเศรษฐกิจ การวางแผนงานด้านการเงิน ,  การคลัง , ภาษีอากร , เกษตรกรรม,  อุตสาหกรรม,  การค้า, แรงงาน นักเศรษฐศาสตร์อาชีพที่ช่วยขับเคลื่อนแนวคิดของประเทศ นักเศรษฐศาสตร์ เป็นผู้ศึกษา , วิเคราะห์ , วิจัย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ซึ่งเกี่ยวกับการผลิต […]

Read More