การพัฒนาเศรษฐกิจไทยถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการบริหารประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้ามมากขึ้นกว่าเดิมประเทศไทยในปัจจุบันถือภาวะเศรษฐกิจกำลังราบรื่นการพัฒนาเศรษฐกิจจึงถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญต่อประชากรชาวไทยที่จะทำให้ประชากรในหลายภาคนั้นมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

จุดประสงค์ของการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศไทย

ในทุกประเทศมีความต้องการยกระดับฐานเศรษฐกิจให้ดีขึ้นเพื่อให้การครองชีพของผู้คนให้ดีขึ้น และทำให้ประเทศไทยมั่นคง และเทียบเท่ากับประเทศที่พัฒนาแล้วจุดประสงค์ของการพัฒนาเศรษฐกิจไทยก็คือ

  1. เพื่อให้มีการจ้างงานที่สูงขึ้น เพราะว่าการว่างงานของประชากรนั้นจะส่งผลต่อสังคม กับ เศรษฐกิจ ทางรัฐบาลของไทยต้องช่วยส่งเสริมให้ผู้คนภายในประเทศมีงานทำ
  2. ทำให้รายได้ของชาติเพิ่มมากขึ้นโดยมีการกำหนดนโยบายส่งเสริมในด้านที่สำคัญอย่าง การลงทุน การผลิต เพื่อทำให้ฐานะทางการเงินดีขึ้น
  3. มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมทุกคนทุกชนชั้น เพราะการกระจายรายได้ให้ผู้คนไม่ทั่วถึงจะเป็นการพัฒนาไม่สมบูรณ์ วิธีแก้คือต้องกระจายรายได้กระจาย และความมั่นคงให้เท่าเทียมกัน
  4. สร้างมาตรฐานสินค้าส่งออก และนำเข้าให้เกิดความสมดุล ทางผู้บริหารประเภทต้องมีการควบคุมภาวะเงินเฟ้อภายในประเทศให้อยู่ในระดับที่สมดุลเนื่องจากปัจจุบันประชากรประเทศไทยได้เพิ่มมากต่อปีจึงาจส่งผลให้การหมุนเวียนเงินเพิ่มมากขึ้น

แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในตอนนี้กำลังอยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมการส่งออกข้าวในตอนนี้ได้กลายเป็นรายได้ที่มีความสำคัญประเทศต่อประเทศในด้านการพัฒนาเรื่องการส่งออก ประเทศไทยจึงได้เปรียบมากกว่าประเทศในเรื่องแรงงาน และที่สำคัญประเทศไทยเป็นประเทศที่มีต้นทุนการผลิตต่ำจึงได้เปรียบกว่าชาติอื่นอยู่เยอะในด้านการแข่งขันทางตลาดเกษตรกรรมอยู่มาก สรุปการพัฒนาประเทศไทยในตอนนี้ถือว่าได้มาตรฐานสูงกว่าแต่ก่อน เพราะการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยนั้นได้มีแบบแผนในการดำเนินงานที่ดีขึ้น แล้วที่สำคัญ คือ ในตอนนี้ได้มี AEC เข้ามาพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจให้ดีขึ้นซึ่งประเทศไทยก็ได้เป็น 1 ใน 10 ประเทศของกลุ่ม AEC ด้วย